Zemljište u Kostajnici

Zemljište u Kostajnici

Naziv:                     zemljište i šuma

 

Adresa:                   Gornja Slabinja, opština Kostajnica

 

Lokacija:                https://goo.gl/maps/eJTegyVFPLtCPecL7

 

Cijena:                   na upit

 

Vlasništvo:               Komercijala banka a.d. Banja Luka u dijelu 1/2

 

Površina:                 ZK.uložak br. 28, KO SP Slabinja, i to: kč. br. 953/86, kč. br. 953/181, kč. br. 953/113, kč. br. 953/116, kč. br. 953/82, kč. br. 953/182, kč. br. 953/183, kč. br. 953/117, kč. br. 953/184, kč. br. 953/185, kč. br. 953/87, kč. br. 951/56, kč. br. 951/54, kč. br. 951/13, kč. br. 951/52, ukupne površine 64.600 m2.

PL. br. 26/4, KO Gornja Slabinja, i to: kč. br. 340, kč. br. 355, kč. br. 356, kč. br. 357, kč. br. 368, kč. br. 369, kč. br. 370, kč. br. 371, kč. br. 372/1, kč. br. 372/3, kč. br. 373, kč. br. 374, kč. br. 375/2, kč. br. 376, kč. br. 377 i kč. br. 378, ukupne površine 62.104 m2.

 

Kontakt telefon:       065 / 387-206

 

Posjed:                   U posjedu BankeDetaljnije >>

Predmetno zemljište upisano je kao zemljište u upotrebi pašnjaka, voćnjaka i šume. Na zemljištu koje se vodi kao voćnjak zasad ima lješnjaka. Predmetna nepokretnost ima direktan pristup sa javne površine. Pristup predmetnom zemljištu omogućen je sa regionalnog puta R475 Kostajnica Donja Dragotina, odnosno magistralnog puta M4 Prijedor Novi grad. Sa navedene saobraćajnice, pristupa se predmetnoj nekretnini, kao i sa lokalnih puteva koji su formirani i idu sa navedene regionalne saobraćajnice.  

Navedene nepokretnosti imaju uknjiženo pravo vlasništva i posjed od ½ Komercijalna Banka AD Banja Luka i dijelom ½ Garantni fond RS AD Banja Luka.

 

Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 492-403 i 051 / 492-391, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili se javiti na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

 

Nova Topola, opština Gradiška

Nova Topola, opština Gradiška

Predmet prodaje su nekretnine upisane u ZK uložak broj 25, katastarska opština N/P Nova Topola- opština Gradiška.
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKE


Predmet prodaje su nekretnine upisane u ZK uložak broj 25, katastarska opština N/P Nova Topola- opština Gradiška i to:
-    zaštitni pojas; njiva površine             2.905m2 broj parcele 545/7;
-    zaštitni pojas; njiva površine                188m2 broj parcele 548/3;
-    prodavnica; njiva površine                    940m2 broj parcele 549/5;
-    dvorište; njiva površine                        747m2 broj parcele 551/2;
-    dvorište; njiva površine                        731m2 broj parcele 551/3;
-    dvorište; njiva, kuća i zgrada površine 1003m2 broj parcele 551/4.

Predmetna nepokretnost  - zemljište trenutno se vodi kao njiva i dvorište, ali je isto građevinsko, jer je na istom bio izgrađen objekat koji je porušen. Takođe sa obje strane predmetnog zemljišta izgrađeni su objekti što pokazuje da i predmetno zemljište ima isti karakter. Lokacija građevinskog zemljišta opremljena je gradskom vodovodnom mrežom, elektroenergetskom mrežom, TT mrežom, i pristupnim asvaltnim saobraćajnicama, sa koje se pristupa predmetnom zemljištu, u naravi magistralni put M-16 Banjaluka – Gradiška.  

Imovina se prodaje u „viđenom" stanju (bez prava na reklamaciju), prikupljanjem pisanih ponuda.
Razgledanje nekretnina, kao i uvid u vlasničku i tehničku dokumentaciju, može se obavljati u dogovoru sa kontakt osobom Banke, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 051 244-744 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com.
 

Ponude se mogu dostaviti na adresu:

Komercijalna banka a.d. Banja Luka
Veselina Masleše 6
78000 Banja Luka ili na
prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com


sa naznakom „Ponuda za kupovinu nepokretne imovine - II".


Pravo na učešće imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica.
Banka će zaključiti ugovor o kupoprodaji sa kupcem koji  ponudi najvišu cijenu. Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu isplati u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni svoje obaveze, smatraće se da je odustao od kupovine. Svi porezi i ostali troškovi nastali u postupku kupoprodaje nekretnine, padaju na teret kupca.
Banka zadržava pravo da prilikom razmatranja ponuda, radi donošenja odluke, poništi ili ne izabare ni jednog ponuđača zbog neadekvatne ponude ili iz drugih, po procjeni Banke, opravdanih razloga.

Komercijalna banka nudi zainteresovanim licima  moguænost kupovime predmentnih nekretnina  uz kreditni aranžman sa Bankom.

 

Komercijalna banka ad Banja Luka

 

Komercijalna banka ad Banja Luka

 

Komercijalna banka ad Banja Luka

 

Komercijalna banka ad Banja Luka

 

Komercijalna banka ad Banja Luka

 

Komercijalna banka ad Banja Luka