OKVIR ZA FINANSISKO PRAĆENJE

 

Svrha

 

Mogućnost korištenja različitih proizvoda u skladu odobrenog iznosa

 

Iznos

 

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

 

 

Rok

 

 

do 60 mjeseci

 

 

 

Moguć sadržaj okvira

 

Sve vrste kratkoročnih kredita

 

Sve vrste dugoročnih kredita

 

Garancije ( u domaćoj i stranoj valuti)

 

Akreditivi

 

Kamatna stopa

 

U skladu sa  važećom Odlukom Banke o aktivnim stopama privrednih subjekata- pravnih lica