Kreditna linija za početne poslovne aktivnosti IRB RS
 

Korisnici

-       preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj i pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od pet godina od dana podnošenja zahtjeva za kredit

-       korisnici kredita – pravna lica sa sjedištem u Brčko distriktu BiH treba da su u stopostotnom vlasništvu lica koja su državljani Republike Srpske. Korisnici kredita – preduzetnici sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH treba da su državljani Republike Srpske.

Namjena

-       nabavka osnovnih i obrtnih sredstava

Iznos kredita

-       od KM 5.000,00 – KM 50.000,00

Valuta

-       KM (uz valutnu klauzulu u EUR)

Kamatna stopa

-       osnovna kamatna stopa 5,4% (važeće do 31.03.2014. godine)

Osnovna kamatna stopa se može dodatno umanjiti na osnovu sledećih kriterijuma:

-       za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština – umanjenje za 0,5%

-       za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije – umanjenje za 0,3%

-       za klastere – umanjenje za 0,3% (*)

-       ukoliko je vlasnik preduzeća/radnje mlađi od 30 godina – umanjenje za 0,3%

Napomena: maksimalno kumulativno umanjenje po kreditnoj liniji može biti 0,8 procentnih poena, osim za korisnike kredita kod kojih je vlasnik mlađi od 30 godina, kod kojih može biti maksimalno 1,1 procentni poen.

Grace period

-       do 12 mjeseci

Rok vraćanja kredita

-       do 7 godina

 

* Klaster je oblik organizovanja i udruživanja pravnih i/ili fizičkih lica radi unapređenja poslovanja, stvaranja dodatne vrijednosti ili smanjenja troškova za svakog člana klastera, čiji je nosilac pravno lice i kod koga su svi učesnici povezani ugovorom o saradnji/udruživanju.


Napomena: uslovi plasmana su propisani od strane Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i može se desiti da su uslovi promijenjeni u odnosu na poslednje ažurirane podatke na stranici Banke, u skladu sa čim će se zahtjev za kredit razmatrati po uslovima važećim na dan podnošenja zahtjeva.


Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama Komercijalne Banke AD Banja Luka

 

+387 51 244 746, 244 747, 244 754, 244 755

 

office@kombank-bl.com