Krediti za penzionere

Vrsta kredita

KREDITI   ZA   PENZIONERE

Uslovi:

Komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

Do  10.000,00 KM

Rok   otplate

Do   60 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

6,99%

7,99%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,00 % min 25,00   KM

1,50 % min     25,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice,   kreditno sposoban žirant   ili polisa životnog osiguranja

Način otplate   kredita

mjesečno u KM   (kod kratkoročnih kredita) ili u   KM   protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja (kod   dugoročnih kredita)

Napomena:

Korisnici: penzioneri  do 75 godine starosti (na dan isteka kredita),

Korisnici preko 70 godina starosti imaju obavezu dostavljanja zdravstvenog kartona od medicinske ustanove radi pribavljanja saglasnosti Osiguravajuće kuće za osiguranje korisnika kredita

Klijentom se smatraju lica koja ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:

- otvoren tekući račun sa redovnim prilivom penzije preko istog minimum jedan mjesec,

- otvoren tekući račun uz izdavanje Visa Electron debitne kartice u KBBL i ovjerena potvrda od strane Opštine/Notara da će sljedeća penzija biti usmjerena na tekući račun Komercijalne banke ad Banja Luka,

- posjedovanje štednje u KM ili devizne u protivrijednosti 1.000 EUR u periodu prethodna 3 mjeseca

 EKS

10,45%

11,58%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na  iznos 8.000,00 KM  i rok otplate   60 mjeseci.