E-bank

Budite u direktnoj vezi sa Vašim novcem.

Servis elektronskog bankarstva pruža mogućnost da korisnik ima na raspolaganju usluge banke, sa svog radnog mjesta ili od kuće, bez direktne pomoći službenika Banke i u vrijeme koje samostalno određuje.

Usluga elektronskog bankarstva dostupna je svim pravnim licima za obavljanje platnog prometa u zemlji, a koja imaju račun u Komercijalnoj banci ad Banja Luka.

USLUGE KOJE PRUŽA E – BANKA

Korištenjem servis E-Banke, imate mogućnosti:

 • Uvida u stanje na računima,
 • Pregleda prometa na računima,
 • Pregleda izvještaja,
 • Preuzimanja izvoda,
 • Plaćanja sa tekućim datumom i datumom unaprijed,
 • Prijema i slanja raznih obavještenja,
 • Štampe podataka nastalih u elektronskoj banci,
 • Povezivanja servisa sa vašim poslovnim okruženjem.

Obrasci za elektronsko bankarstvo:

 • Zahtjev za odobrenje upotrebe E-banke
 • Zahtjev ovlaštenog lica
 • Generalna narudžbenica


Kontakt osoba:
Žana Račić  +387 51 244-738  zana.racic@kombank-bl.com
Darko Simurdić, +387 51 244-741   darko.simurdic@kombank-bl.com