Devizni garancijski poslovi

Komercijalna banka A.D. Banja Luka izdaje sve vrste deviznih garancija po nalogu komitenta i to:

  • Plative : po svim vrstama kredita – finansijskim, komercijalnim; za obezbjeđenje plaćanja ( odloženo plaćanje robe i usluga)
  • Činidbene : za licitaciju , za dobro izvršenje posla, za vraćanje avansa , za vraćanje garantnog depozita, po lizing poslovima, i sl.


Veoma važno je naglasiti da su Komercijalne banke Beograd, Budva i Banja Luka usvojile Odluku o posebnim tarifama za obavljanje platnog prometa iz Srbije, Crne Gore i RS, BiH (plaćanja/naplatu/devizno garancijske poslove) između naše tri banke.
Ova Odluka će uticati kako na efikasniju realizaciju naloga tako i na smanjenje bankarskih poslova za naše komitente.
   
+387-51 244 734