Depozitni poslovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozitni poslovi

Za sva pravna lica, Komercijalna banke a.d. Banja Luka nudi sledeće depozitne proizvode:

 • Depoziti po viđenju
 • Kratkoročni depoziti:
  • od 1 do 3 mjeseca;
  • vise od 3 do 6 mjeseci;
  • vise od 6 do 9 mjeseci;
  • vise od 9 do 12 mjeseci.
 • Dugoročni depoziti
  • Više od 12 do 18 mjeseci;
  • Vise od 18 do 24 mjeseca;
  • Vise od 24 do 36 mjeseci;
  • Vise od 36 mjeseci.

Oročena sredstva mogu biti u KM, EUR (evro), USD (američki dolar) i CHF (švajcarski franak).

Kamatna stopa je fiksna i određena je iznosom depozita koji se oročava, periodom oročenja i valutom depozita.

Banka će po svim depozitima, vršiti obračun kamate primjenom metode konformnih kamatnih stopa, u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

Obračun kamate na depozite se vrši mjesečno, a pripis mjesečno ili godišnje.

Komercijalna banka ad Banja Luka je članica programa za osiguranje depozita Agencije za osiguranje depozita, te su osigurani svi depoziti u iznosu 50.000 KM, zajedno sa obračunatom kamatom, po deponentu po banci članici, umanjeni za zakonski ili ugovorni dug deponenta prema banci članici.

Kontakt telefon 051/244-784; 051/244-776; 051/244-759

 

KOMBank sefovi

Domaća i strana pravna lica sef mogu zakupiti na period od 1, 6 i  12 mjeseci.Svako pravno lice može imenovati više ovlaštenih lica koji mogu pristupiti u trezor sa sefovima i koji mogu rukovati sefom.

Korišćenje sefa je moguće za vrijeme redovnog radnog vremena Banke  (radnim danom u periodu od 8:00 do 18:00 h i subotom - od 8:00 do 13:00 h).

 

Naknada za zakup sefa – domaća pravna lica

Veličina sefa

Dimenzije sefa

1 mjesec

6 mjeseci

12 mjeseci

Mali sef

40x330x240

30,00 KM

80,00 KM

150,00 KM

Mali sef

70x330x240

30,00 KM

80,00 KM

     150,00 KM

Srednji sef

125x330x240

40,00 KM

120,00 KM

230,00 KM

Veliki sef

360x330x240

60,00 KM

170,00 KM

320,00 KM

 

Naknada za zakup sefa – strana pravna lica

Veličina sefa

Dimenzije sefa

1 mjesec

6 mjeseci

12 mjeseci

Mali sef

40x330x240

35,00 KM

170,00 KM

270,00 KM

Mali sef

70x330x240

35,00 KM

170,00 KM

270,00 KM

Srednji sef

125x330x240

55,00 KM

220,00 KM

320,00 KM

Veliki sef

360x330x240

60,00 KM

270,00 KM

450,00 KM

 

Navedene cijene sefova su izražene bez PDV-a.

Naknada za izgubljen jedan ključ od sefa – 200,00 KM.

Pristup sefovima je omogućen na lokaciji Banja Luka.

Kontakt telefon 051/244-782

 

 

Dnevno-noćni trezor

Korisnik usluga dnevno-noćnog trezora može biti isključivo klijent Banke koji ima otvoren redovan poslovni račun u Komercijalnoj banci ad Banja Luka.

Dnevno-noćni trezor je organizovan poslovni prostor u Filijali  (zaštićen od provale, pljačke i požara) u koji klijenti predaju gotov novac na ime dnevnog pazara, na osnovu prethodno zaključenog ugovora sa Bankom.

Korisnik gotovinu može polagati u KM novčanicama i/ili u novčanicama strane valute. Pristup dnevno-noćnom trezoru je omogućen na lokaciji Banja Luka.

 

Kontakt telefon 051/244-727