Stambeni krediti (grupe: beneficirana, I i II)

 

 

  

Vrsta kredita

STAMBENI  KREDITI

Korisnici

Fizička lica koja spadaju u tri grupe:

1.        Beneficirana grupa-pripadnici beneficirane grupe su članovi porodice poginulih i nestalih boraca; ratni i vojni invalidi od I-IV kategorije; civilne žrtve rata od I-IV grupe; samohrani roditelji sa 4 i više djece; porodice sa 4 i više djece; korisnici kredita koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine

2.        Grupa I- mladi bračni parovi do 35 godina starosti i VII stepen stručne spreme (oboje); samohrani roditelji sa 3 djece; porodice sa 3 djece 

3.        Grupa II- mladi bračni parovi do 35 godina starosti, oboje; porodice sa dvoje djece; samohrani roditelji sa 1 i 2 djece

Iznos  kredita

Od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM za rekonstrukciju i proširanje (samo u slučajevima u kojima ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 20 m2) po članu domaćinstva stambene jediniceOd 10.000,00 KM do 100.000,00 KM za kupovinu i izgradnu prve stambene jedinice u vlasništvu

Rok  otplate

do  20godina

Nominalna  kamatna  stopa

Beneficirana grupa: 3,6%

Grupa I: 4,1%

Grupa II: 4,6%

Navedne kamatne stope zavise od referentne kamatne stope i pravila obračuna iste definisanih u IRB RS: Beneficirana grupa:

6mEURIBOR - 1,7%(min 2,4%) + 2,4% - 1,2% = 3,6% na godišnjem nivou
Grupa I: 6mEURIBOR - 1,7% (min 2,4%) + 2,4% - 0,7% = 4,1% na godišnjem nivou
Grupa II: 6mEURIBOR - 1,7% (min 2,4%) + 2,4% - 0,2% = 4,6% na godišnjem nivou

Naknada  za  obradu  zahtjeva

0,50% jednokratno od odobrenog iznosa

Sredstva obezbjeđenja

Založno pravo-hipoteka na nepokretnoj imovini koja je predmet kreditiranja ili drugoj nepokretnoj imovini i polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Komercijalne banke

Sudužnik po kreditu supruga/ suprug

Kreditno sposoban žirant

Administrativne zabrane, mjenice

EKS

Ukoliko bi Korisniku kredita(beneficirana grupa) Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 20 godina, za kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi 3,60% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i hipotekom na stan koji se kupuje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,83% godišnje.

Napomena

Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Komercijalne Banke i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Komercijalne banke iz sredstava IRBRS