Stambeni krediti

 

Vrsta kredita

STAMBENI KREDITI

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do visine kreditne   sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit,

minimum 15.000,00 KM

Rok   otplate

Od   2 do 25 godina

Grejs period (izbor korisnika kredita)

Do   12 mjeseci uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

Nominalna kamatna   stopa

3,99% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 3,99%

4,45% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni
EURIBOR + 4,45%

Naknada za   obradu zahtjeva

1 %   min 100,00 KM

1,50 % min   100,00 KM

Način otplate   kredita

Mjesečno u   KM   protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja.

Sredstva obezbjeđenja

Krediti sa jemstvom :hipoteka (omjer   kredita i hipoteke   je 1:1), polisa osiguranja, žirant, mjenice i administrativne   zabrane.

Krediti bez jemstva : hipoteka   (omjer kredita i hipoteke   je 1:1,50), polisa osiguranja, mjenice i administrativne zabrane.

EKS

4,26%

4,80%

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 100.000 KM i maksimalnog roka otplate.